طرح‌هاي پژوهشي

 • رحیمی نژاد، عباس. (1391). بررسی، شناخت و رتبه‌بندی عوامل فردی، خانوادگی و آموزشگاهی پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی در درس علوم پایه چهارم دبستان در تیمز 2007 با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی. طرح پژوهشی: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
   

 • كريم زاده، منصوره. اصغری جعفرآبادی، محمد. بررسي عوامل تاثير گذار بر تفاوت هاي جنسيتي در پيشرفت رياضي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي (مبتني بر يافته هاي تيمز 2007).طرح پژوهشی: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

 • مهدوی هزاوه، منصوره. بررسی عوامل مؤثر در مدارس موفق: مطالعه چند مورد از مدارس شرکت کننده در آزمون پرلز 2006 و تیمز 2007. طرح پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

 • كبيري. مسعود (1390). بررسی میزان هماهنگی بین برنامه‌های مصوب، اجرا شده و کسب شده در درس علوم پایه سوم راهنمایی بر اساس تیمز 2007. طرح پژوهشی. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

 • کریمی، عبدالعظیم. (1389). مقایسه روند عملکرد دانش‌آموزان ایران در مطالعه تیمز با چند کشور منتخب. طرح پژوهشی. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

 • کریمی، عبد العظیم (1388). بررسی تاثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006). طرح پژوهشی. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

 • کیامنش، علیرضا. و همکاران (1390). بررسی روند تغییرات آموزشی در فاصله زمانی 1386-1372 بر اساس یافته های مطالعات بین المللی تیمز در ایران و کشورهای منطقه با توجه به هدف‌های سند چشم انداز 20 ساله

مقالات

 • جماشیانی، آرزو. و دیگران (1392). مقایسه تاثیر دانش‌ افزایی معلم بر پیشرفت  ریاضی دانش‌آموزان پایه چهارم در ایران و آلمان بر اساس داده‌های تیمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 181-165.
   

 • كبيري، مسعود. (1392). تأثير متغيرهاي دانش‌آموزي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي درس علوم (مدل معادلات ساختاري چندسطحي)، فصلنامه تعلیم و تربیت. 29 (2)، 88-61.

 • كريم‌زاده، منصوره و ديگران (1392). عوامل تاثيرگذار بر تفاوت‌هاي جنسيتي در پيشرفت رياضي (بر اساس يافته‌هاي تيمز 2007 پايه چهارم ابتدايي). فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 144-115.

 • كريمي، عبدالعظيم. (1392). ويژگي مدارس با عملكرد قوي و ضعيف در مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز 2066. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 28-11.

 • كيامنش، عليرضا و محسن‌پور، مريم (1392). روندعملكرد دانش‌آموزان ايران در رياضيات، علوم و عوامل نگرشي با تاكيد بر تفاوت‌هاي جنسيتي (بر اساس يافته‌هاي مطالعات تيمز). فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 114-89.

 • كيامنش، عليرضا. (1392). روندهاي موجود در موفقيتهاي علمي دانش‌آموزان در مطالعات تيمز در 18 كشور با تاكيد بر تفاوت‌هاي جنسيتي، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، 28،93-116.

 • ملكي صغري,احمدي ساره (1392). بررسي ميزان سواد خواندن دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر شهريار و مقايسه آن با متوسط عملكرد دانش‌اموزان پايه چهارم كل كشور، پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)، 10، 69-79.

 • میرزاخانی، علیرضا. فرزاد، ولي‌الله. (1392). ساخت مقیاس حل مسأله تیمز 2007 و بررسی موفقیت در حل مساله دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی ایران در تیمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 164-145.

 • مهدوي هزاوه، منصوره و ديگران (1392). بررسي عوامل موثر بر فرايند آموزشي مدارس موفق: مطالعه چند مورد از مدارس شركت كننده در آزمون پرلز 2006 و تيمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 60-29.

 • مينايي اصغر (1392).سنجش مقايسه پذيري سازه و تحليل کارکرد افتراقي سوال ها(DIF) و بلوک هاي(DTF) آزمون علوم پايه هشتم تيمز 2007در بين دانش آموزان ايران و آمريکا، اندازه گيري تربيتي، 4(11)، 109-146.

 • نقش زهرا و مقدم اعظم (1391).کاربرد تکنيک هاي مدل يابي چند سطحي در تحليل داده هاي تيمز 2007و مقايسه آن با تحليل يک سطحي، اندازه‌گيري تربيتي، 3(8)، 133-154.

 • احمدي غلامعلي و ميرمعيني سميه سادات. (1391).بررسي تطبيقي تاثير فرايند مديريت مدرسه بر ميزان موفقيت دانش آموزان سال سوم راهنمايي (ايران، آمريکا، تايوان، روسيه، ژاپن، کره جنوبي و هنگ کنگ) در تيمز 2007، نوآوري هاي آموزشي، 42، 75-103.

 • حبيبي مجتبي,مرادي فاطمه,ايزانلو بلال (1390).تغييرناپذيري پارامترها در نظريه سوال پاسخ و تحليل عاملي تاييدي: توصيف و مقايسه دو رويکرد بر اساس داده هاي تجربي، اندازه گيري تربيتي، 2(6)،.

 • كيامنش عليرضا,معراجي سارا (1390). نقش خودپنداره علوم، نگرش نسبت به علوم و ارزش نسبت به علوم بر عملكرد تحصيلي علوم دانش آموزان پايه هشتم ايران و سوئد بر اساس داده هاي تيمز 2007))، رويكردهاي نوين آموزشي، 6(2)، 23-40.

 • نامداري پژمان مهدي,كيامنش عليرضا (1390).ارتباط عوامل شناختي فردي و خانوادگي با ابعاد درک مطلب خواندن دانش آموزان چهارم ابتدايي شرکت کننده در مطالعه پرلز 2006، مطالعات برنامه درسي، 20 (5)، 37-57.

 • مهدوي هزاوه، منصوره. فرزاد، ولي اله، كيامنش، عليرضا. صفرخاني، مريم. (1390). رابطه وضعيت اجتماعي اقتصادي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت رياضيات دانش آموزان چهارم ابتدايي (بر اساس داده هاي تيمز 2003)، دو فصلنامه پژوهشهاي روان شناختي، 28،60

 • ديبايي صابر محسن,جعفري ثاني حسين,آيتي محسن. (1389).ميزان درگيري برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي (پايه سوم و چهارم) با مهارت هاي سواد خواندن بر اساس مطالعه بين المللي پرلز،نوآوري‌هاي آموزشي، (36)، 29-49.

 • سرمدي محمدرضا,صيف محمدحسن,طالبي سعيد,عابدي صمد (1389).بررسي عوامل همبسته با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي بر اساس نتايج آزمونTIMSS-R و ارائه الگوي تحليل مسير براي بررسي تاثير هر يک از عوامل بر پيشرفت تحصيلي، رويكردهاي نوين آموزشي، 5(1)، 1-30.

 • پهلوان صادق اعظم,فرزاد ولي اله,شاه طالبي بدري. (1388).عملکرد علوم دانش آموزان ايراني در مطالعه تيمز 2003 با توجه به متغيرهاي فردي و خانوادگي، پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)، 23، 1-24.

 • پهلوان صادق، اعظم, فرزاد، ولي اله. (1388). نفوذ جو مدرسه، فرايند آموزش و پيشينه خانوادگي بر نگرش نسبت به علوم دانش آموزان ايراني اعظم فصلنامه روانشناسي، 52، 407

 • رحيمي نژاد عباس,عاشقي حسن (1388).ميزان موفقيت برنامه درسي جديد آموزش علوم در سطح ملي و بين المللي: تحليلي بر افزايش عملکرد دانش آموزان چهارم دبستان ايران در تيمز 2003 در مقايسه با تيمز 1995، روانشناسي و علوم تربيتي، 39(3)، 1-25.

 • عابدي صمد,كرم دوست نوروزعلي,رحيمي نژاد عباس,حجازي الهه (1388). ارايه مدل رگرسيوني پيشرفت تحصيلي در درس علوم دانش آموزان دوره راهنمايي، بر اساس داده ها و نتايج مطالعه تيمز TIMSS- R) 99)، روانشناسي و علوم تربيتي، 39(1)، 133-151.

 • خاكباز عظيمه سادات,فدايي محمدرضا,موسي پور نعمت اله (1387).تاثير درس پژوهي بر توسعه حرفه اي معلمان رياضي، فصلنامه تعليم و تربيت، 24(2)، 123-146.

 • كاكوجويباري علي اصغر,شقاقي فرهاد,فرح فاطمه (1387).تاثير کتاب هاي جديد فارسي دوره ابتدايي در سواد خواندن دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران، مطالعات برنامه درسي، 3(9)، 61-83.

 • نامداري پژمان، مهدي. (1386). نقش متغيرهاي خانوادگي، روانشناختي و فراشناختي در عملكرد رياضي دانش آموزان سوم راهنمايي شركت كننده در مطالعه تيمز 2007: ارائه يك الگوي علي، مجله پژوهش علوم انساني علوم تربيتي، 22، 213

 • پهلوان صادق اعظم,فرزاد ولي اله,نادري عزت اله (1385).بررسي رابطه ميان متغيرهاي وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده، متغيرهاي فردي با پيشرفت رياضي بر اساس داده هاي تيمز 2003، فصلنامه تعليم و تربيت، 22(4)، 33-55.

 • غلامي يونس,حيدري محمود,رحيمي نژاد عباس,خداپناهي محمدكريم (1385).رابطه انگيزش پيشرفت و خود پنداشت با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هشتم در درس علوم بر اساس تحليل نتايجتيمز ـ آر،روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، 2(7)، 207-218.

 • پهلوان صادق اعظم,فرزاد ولي اله,نادري عزت اله (1384).ارتباط پيشرفت رياضي دانش آموزان دختر و پسر ايراني شركت كننده در مطالعه تيمز 2003 با متغيرهاي فردي و خانوادگي، تازه هاي علوم شناختي، 7 (4)، 14-21.

 • حميدي منصورعلي (1384).دوگانگي زبان خانه و آموزشگاه در ايران: نمود زمينه ها و پيامدهاي درپرلز،علوم انساني الزهرا، 54، 1-14.

 • كريمي عبدالعظيم (1384).بررسي نتايج مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز 2001، فصلنامه تعليم و تربيت، 21(1)، 9-88.

 • كلدوي، علي. (1383). ارزيابي محتواي كتاب رياضي دوم راهنمايي از ديدگاه دبيران رياضي شهر زاهدان براساس نتايج بررسي تيمز،فصلنامه تعليم و تربيت، 80، 69

 • يارمحمديان محمدحسين,كيامنش عليرضا (1377). شناسايي و تعيين عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي دردرس علوم بر اساس چارچوب سومين مطالعه بين المللي رياضيات و علوم(تيمز)، پژوهشهاي تربيتي و روان شناختي، 1(2)، 1-29.

كنفرانس‌ها

بين‌المللي

 • Kabiri, Masoud. (2013). Estimation of science topic area scores for Iranian eight grader in TIMSS 2007. IRC conference, Singapore.
 • Kabiri, Masoud. Ghazi Tabatabaei, Mahmood. (2013). Analysis of science intended curriculum based on topics recurrent, IRC conference, Singapore.
 •  
 • Kabiri, Masoud. Ghazi Tabatabaei, Mahmood. Shavand Gharbi, Elham(2010). An Exploration of Trends in Science Achievement Between Male and Female of Several Countries Based on TIMSS Data. EERA conference, Finland.
 • Kabiri, Masoud. Shavand Gharbi, Elham. (2010). Comparing High With Low Science Performance Students in Some Variables of Fourth Grader in Iran. IRC conference. Sweden.
 • Kiamanesh A.R. and. Mohsenpour M. (2010). Trends in Factors Affecting Iranian Eighth Graders’ Mathematics Achievement by Gender (TIMSS 1999, 2003 & 2007). IRC conference, Sweden.
 • Kiamanesh, Ali Reza. Mahdavi-Hezaveh, Mansoureh. (2008). Influential Factors causing the gender differences in mathematics’achievement scores among Iranian Eight graders based on TIMSS 2003data

ملي

 • كبيري مسعود (1390).مقايسه تأثير آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت در كشورهاي مسلمان با كشورهاي داراي عملكرد بالا در تيمز 2007کنفرانس بین المللی علوم و فنون. کیش
   

 • كبيري، مسعود. كريمي، عبدالعظيم. (1389). مقايسه عملكرد سواد خواندن دانش‌آموزان دو زبانه‌ي پايه چهارم ابتداييِ آموزش ديده و آموزش نديده پيش‌دبستاني؛ بر اساس داده‌هاي مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز (PIRLS-2006). همایش دو زبانگی. تبریز.

 • كريمي، عبدالعظيم. كبيري، مسعود. (1389). مقايسه عملكرد سواد خواندن دانش‌آموزان دو زبانه و يك زبانه پايه چهارم ابتدايي بر اساس مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز (PIRLS-2006. همایش دو زبانگی. تبریز.

 • کریمی، عبدالعظیم. کبیری، مسعود. مقایسه عملکرد کشورهای برتر و ضعیف‌تر تیمز 2007 از نظر به کارگیری روش‌های آموزش علوم در کلاسدرس توسط معلمان علوم، کنفرانس بین المللی علوم و فنون. کیش.

 

پايان نامه

 • كبيري،مسعود(1392).کاربرد سنجش شناختی تشخیصی به‌منظور تعیین مهارت‌های کسب شده علوم تجربی در دانش‌آموزان پایه تحصیلی هشتم ایران بر اساس داده‌های تیمز 2011،پایان نامه دكتري. دانشگاه تهران.
   

 • معصومه اسد(1391)بررسي تاثير دست برتري بر مهارت خواندن و سطوح آن در دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر تهران   پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

 • مریم اسماعیلی برزی(1391).بررسي تأثيرصلاحيت هاي شغلي معلم بر پيشرفت سوادخواندن دانش آموزان پايه چهارم براساس داده هاي پرلز 2006پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

 • میلاد افشین منش(1391).بررسي تأثير تدريس مبتني بر رسم شکل بر مدل سازي جبري مسائل کلامي در دانش آموزان پسر سال دوم راهنمايي  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

 • فاطمه خزلی پور(1391)بررسي اثر محيط دوزبانه ي کردي- فارسي بر سطوح فراينددرک مطلب خواندن  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

 • طاهره شصتی(1391).بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي براساس آزمون رياضي مطالعه بين المللي تيمز 2011 دانش آموزان ايراني پايه سوم راهنمايي.پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

 • سیده فاطره موسوی(1391) بررسي نقش هريك از عوامل معلم و دانش آموز در عملکرد تحصيلي رياضي دانش آموزان سوم راهنمايي بر اساس چارچوب مطالعات تيمز(TIMSS) 2007 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید رجایی. دانشگاه مازندران

 • مینایی، اصغر. (1391). مدل‌پردازي تشخيصي شناختي(‍CDM) سوالهاي رياضيات تيمز 2007 در دانش‌آموزان پايه هشتم ايران  با استفاده از مدل يكپارچه با پارامتر‌پردازي مجدد (RUM) و مقايسه مهارتهاي رياضي دانش‌آموزان دختر و پسر، پایان نامه دکتری

 • یونسی، جلیل. (1391). مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچند سطحی و مدل کلاسیک چند سطحی: تحلیل داده‌های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته 2008. پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.

 • زهرا حاجی نژاد. (1390).بررسي عوامل موثر بر عملکرد رياضيات دانش آموزان در آزمون تيمز 2007. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 • زهرا حقیقی ناصری(1390)تاثير قصه گويي در پيشرفت خواندن دانش¬آموزان پسر پايه چهارم منطقه 7 تهرانپایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

 • مریم خوشبخت(1390).بررسي برنامه درسي بخوانيم دبستان بر اساس معيارهاي طرح پرلز در استان قزوينپایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

 • لیلا شاهدوستی(1390).نقش متغيرهاي محيط خانه، پيشينه دانش آموز، جو مدرسه و فرايند تدريس بر پيشرفت رياضي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي براساس مطالعات تيمز 2007  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم - تبریز.

 • فاطمه امینی(1389).بررسي رابطه بين مهارتهاي عمومي و فعاليتهاي آموزشي معلم با نمرات کسب شده دانش آموزان در آزمون بين المللي تيمز 2007.پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

 • سارا صفاری(1389)بررسي ارتباط دوره پيش از دبستان با پيشرفت سواد خواندن دانش اموزان پايه چهارم ابتداييپایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

 • آرزو جماشیانی(1389)بررسي تحليلي و تطبيقي تأثير دانش افزايي معلم بر پيشرفت رياضي دانش آموزان پايه چهارم در دو کشور ايران و آلمان بر اساس داده هاي تيمز 2007پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی

 • نوشین سرداری ممقانی(1389)ارتباط دوره پيش از دبستان با سطوح فرايند درک مطلب خواندن  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

 • مهسا کمال پور(1389)بررسي نوع آموزش و سطح سواد خواندن دانش آموزان آسيب ديده شنوايي پايه ابتدايي شهر شيراز  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

 • مرجان میرشمشیری(1389).تبيين الگوي عملکرد تحصيلي رياضي در کشورهاي پيشرونده و پسرونده در مطالعات تيمز2007-1995 و تعيين دلالتهاي آن براي بهبود عملکرد رياضي دانش آموزان ايراني. پایان نامه دكترا. دانشگاه تربیت مدرس.

 • سمیه سادات میرمعینی(1389).بررسي تطبيقي تأثير فرايند مديريت بر ميزان موفقيت دانش آموزان سال سوم راهنمايي ايران و کشورهاي ( آمريکا، تايوان، روسيه، ژاپن، کره جنوبي، هنگ کنگ) در تيمز 2007 .پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

 • منصوره هاشمی(1389).بررسي سوگيري سوالات آزمون تيمز 2007 در مقطع سوم راهنمايي در درس علوم با توجه به متغير هاي جنسيت و قوميت وهمچنين مقايسه نظريه هاي کلاسيک وسوال –پاسخ پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

 • ناهید ولدوند(1389)بررسي رابطه بين متغيرهاي ويژگيهاي شغلي معلم با پيشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي براساس داده هاي پرلز 2006پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم - تهران.

 • مهدی اکبری(1388).شواهد وابسته به ملاك آزمون هاي مطالعه تيمز 2007 در دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر تهران  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم - تهران.

 • اعظم شریفی(1388)مقايسه پيشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي با دانش آموزان نرمالپایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

 • شهلا حسینی کسنویه(1388).بررسي اثربخشي آموزش خواندن قرآن در دوره پيش دبستاني بر پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم دبستان شهر يزد پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

 • زهره فهیمی(1388).مطالعه تطبيقي برنامه درسي تربيت دبير رياضي در ايران، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبي و آمريکا.پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

 • زینب قربانی سی سخت(1388).بررسي اثر آموزش مبتني بر بازنمايي هاي چندگانه روي درک دانش آموزان پايه ي چهارم ابتدايي از کسرهاپایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

 • علی رضا میرزاخانی(1388).ساخت مقياس حل مسأله تيمز 2007 و بررسي موفقيت در حل مسأله دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ايران در تميز 2007  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم - تهران.

 • حسین صدیق(1387)تاثير كتابخانه كلاسي در پيشرفت خواندن دانش آموزان مقطع ابتدايي پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

 • علی کلدوی(1378).ارزيابي محتواي كتاب رياضي دوم راهنمايي از ديدگاه دبيران رياضي شهر زاهدان (براساس نتايج مطالعه تيمزپایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

 • مهدی نامداری پژمان(1387)رابطه خودپنداره، فعاليت هاي پيش دبستاني، نگرش والدين دانش آموزان به خواندن با عملكرد سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي (بر اساس مطالعات پرلز 2006)پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم - تهران.

 • منصوره مهدوی هزاوه(1386).بررسي رابطه وضعيت اقتصادي-اجتماعي و متغيرهاي مربوط به دانش آموز بر پيشرفت رياضيات در دانش آموزان چهارم ابتدايي (بر اساس مطالعات تيمز 2003)پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

 • علی اکبر سنگری(1385).ادراك دانش آموز از فرهنگ مدرسه و پيشرفت تحصيلي ( بررسي عملكرد دانش آموزان ايراني شركت كننده در مطالعه تيمز 2003، درس علوم، پايه سوم راهنمايي)  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

 • اعظم پهلوان صادق. (1384).بررسي رابطه بين متغيرهاي وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده(SES)، متغيرهاي فردي با پيشرفت رياضي براساس داده‌هاي تيمز 2003. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

 • یونس غلامی(1382).بررسي مقايسه‌اي انگيزه پيشرفت و خودپنداره دانش آموزان پايه هشتم كشورهاي مختلف با پيشرفت تحصيلي علوم آنان در تكرار سومين مطالعه بين‌المللي رياضيات وعلوم (تيمز- آر)  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

 • معینی، تریفه. بررسی تاثیر تغییرات کتاب درسی ریاضی و روش تدریس معلمان از لحاظ مفهومی و رویه ای بر عملکرد دانش آموزان پایه سوم راهنمایی بر اساس آزمون تیمز2003. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید رجایی.

 • نامداری پژمان، مهدی. رابطه خود پنـداره ، فعـالیت های پیش دبستانی ، نگـرش به خواندن والدین و دانش آموزان با عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (براساس مطالعات پرلز2006)، پایان نامه کارشناسی ارشد

 • نجفی پازوکی، معصومه. رابطه درک نحوی با درک متن و نقش حافظه فعال در آن. پایان نامه دکتری. دانشگاه تهران.

 

 


پژوهش های فهرست شده براساس اطلاعات موجود در مرکز ملی تیمز و پرلز تهیه شده است. اگر از پژوهشی اطلاع دارید که در فهرست گنجانده نشده است، لطفاً مشخصات آن را در فرم درج نمایید. همچنین می توانید فایل پژوهش را به آدرس  timss@rie.ir  ارسال نمایید.

                           ورود به صفحه تکمیل فرم اطلاعات پژوهش ها