رويدادهاي ملي

مرحله مقدماتي پرلز و ليترسي 2016

 • (16 آذر 1393) اعلام فهرست مدارس نمونه مرحله مقدماتي

 • (19 آذر 1393) اعلام مشخصات مدارس نمونه

 • (20 دي 1393) ارسال برنامه اجراي مطالعات پرلز و ليترسي

 • (27 بهمن 1393) كارگاه توجيهي هماهنگ‌كنندگان و مجريان

 • (27 بهمن 1393) دريافت بسته‌هاي حاوي ابزارهاي اجرا

 • (3 تا 21 اسفند 1393) گردآوري داده‌ها

 • (25 اسفند 1393) ارسال بسته‌ها به مركز ملي مطالعات

مرحله اصلي تيمز و نيومرسي 2015

 • (20 دي 1393) اعلام فهرست مدارس نمونه

 • (1 بهمن 1393) اعلام مشخصات مدارس نمونه

 • (15 بهمن 1393) ارسال برنامه اجراي مطالعات تيمز و نيومرسي

 • (27 بهمن 1393) كارگاه توجيهي هماهنگ‌كنندگان و مجريان

 • (15 اسفند 1393) دريافت بسته‌هاي حاوي ابزارهاي اجرا

 • (23 فروردين تا 16 ارديبهشت 1394) گردآوري داده‌ها

 • (24 ارديبهشت 1394) ارسال بسته‌ها به مركز ملي مطالعات

رويدادهاي بين المللي

 • (14-12 مي 2013): دومين جلسه هماهنگ كنندگان ملي تيمز براي ساخت سوال و كارگاه توسعه راهنماي تصحيح.
  
 • (31-28 اكتبر 2013): سمينار مديريت داده‌هاي آزمون مقدماتي تيمز.
  
 • (15-10 نوامبر 2013): سومين جلسه هماهنگ كنندگان ملي تيمز براي مرور مواد آزمون مقدماتي تيمز.
 • (1 مارس-15 آوريل 2014): گردآوري داده‌هاي آزمون مقدماتي تيمز.
 • (14-9 مارس 2014): چهارمين جلسه هماهنگ كنندگان ملي تيمز براي انجام آموزش جهت تصحيح سوالات آزمون مقدماتي تيمز.
 • (15-10 آگوست 2014): پنجمين جلسه هماهنگ كنندگان ملي تيمز براي مرور و نهايي كردن مواد آزمون اصلي تيمز.
 • (مارس 2015): گردآوري داده‌هاي آزمون اصلي تيمز.
 • ( مارس 2015): ششمين جلسه هماهنگ كنندگان ملي تيمز براي انجام آموزش جهت تصحيح سوالات آزمون اصلي تيمز مربوط به كشورهاي نيمكره شمالي.